Library‎ > ‎Videos 影片‎ > ‎

靈遊理天記述 (台語/中文字幕)

posted Dec 28, 2013, 4:45 PM by Tai Jin   [ updated Feb 23, 2014, 5:57 PM by Tai Jin ]
活佛老師慈悲帶,林蒼庫壇主,遊天堂與地府過程及學修講辦行顯化,印証道真,理真,­天命真