Library‎ > ‎

經 Sutras

  • 心經 Heart Sutra
  • 彌勒救苦真經 Maitreya True Rescue Sutra
  • 清靜經 Purity and Stillness Sutra
  • 彌勒救苦真經 Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh (đọc tiếng Hoa) (越文 Vietnamese)
  • 百孝經 Bách Hiếu Kinh (Sub Việt _ bản mới) Bạch Thủy Lão Nhân (越文 Vietnamese)
  • 桃園集明聖經 關聖帝君 Đào Viên Minh Thánh Kinh (đọc tiếng Việt trọn bài) (越文 Vietnamese)


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
桃園明聖經 (越文 Vietnamese)  3287k v. 1 Oct 16, 2014, 9:56 AM Tai Jin
Ċ
View Download
百孝經 (中英) Hundred Filial Piety Sutra (Chinese/English)  104k v. 1 Oct 16, 2014, 9:59 AM Tai Jin
Ċ
View Download
Maitreya True Rescue Sutra with a not so good English translation    369k v. 1 Jan 25, 2017, 1:41 PM Tai Jin
Ċ
View Download
Maitreya True Rescue Sutra (Chinese text with pinyin)   145k v. 2 Jul 16, 2018, 6:44 PM Tai Jin
ċ

View
Maitreya True Rescue Sutra (Chinese audio)   Jan 25, 2017, 1:42 PM Tai Jin
Ċ
View Download
Heart Sutra with pinyin  118k v. 1 Jan 28, 2018, 8:26 PM Tai Jin
Ċ
View Download
Heart Sutra with pinyin  117k v. 1 Jan 28, 2018, 5:51 PM Tai Jin
Ċ
View Download
Purity and Stillness Sutra (text)  127k v. 1 Nov 14, 2014, 8:50 PM Tai Jin
ċ

View
Purity and Stillness Sutra (audio)  Nov 14, 2014, 8:29 PM Tai Jin
ċ

View
Ji-Gong Living Buddha Rescue Sutra (audio)  Nov 14, 2014, 8:31 PM Tai Jin
Ċ
View Download
百孝經 (中英)Hundred Filial Piety Sutra (Chinese/English)   262k v. 1 Feb 1, 2017, 8:30 AM Tai Jin
Ċ
View Download
Heart Sutra (text)  140k v. 1 Nov 14, 2014, 8:50 PM Tai Jin
ċ

View
Heart Sutra (audio)  Nov 14, 2014, 8:30 PM Tai Jin